วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

พระสังฆราชศรีลังกา นิกายสยามวงศ์

เรียบง่าย !
พิธีฌาปนกิจสรีรสังขารพระสังฆราชศรีลังกา
นิกายสยามวงศ์


เรียบง่าย ! พิธีฌาปนกิจศพ สังฆราช ศรีลังกา อธิการบดี มจร. ร่วมไว้อาลัย

สำราญ สมพงษ์ นิสิตปริญญาโทสันติศึกษา มจร. รายงาน

     
                    ตามที่พระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะเถโร "Most Ven. Aggamahapanditha Udugama Sri Buddharakkitha Rathanapala Mahanayake Thero"  พระสังฆนายก หรือพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสี วัดอัสคิริยะ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่  8  เม.ย. 2558  ที่โรงพยาบาล Mount Elizabeth ประเทศสิงคโปร์ สิริอายุ 85 ปี สร้างความอาลัยแก่ชาวพุทธศรีลังกาและชาวพุทธทั่วโลก โดยพระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะเถโรเกิดเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2473
          ประเทศศรีลังกาได้จัดพิธีศพตามอริยะประเพณี และมีพิธีฌาปนกิจศพ   เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่ผ่านมา ในการนี้ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศ และคณะเดินทางไปร่วมไว้อาลัยและพิธีดังกล่าวด้วย
          พระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะเถโร นั้น เป็นพระสงฆ์ในนิกายสยามวงศ์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระอุบาลีมหาเถระหัวหน้าพระธรรมทูตจากกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเดินทางไปช่วยสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ เมืองแคนดี ประศรีลังกา เมื่อปี พ.ศ. 2396 จนปัจจุบัน นิกายสยามวงศ์เป็นพุทธเถรวาทนิกายที่สำคัญที่สุดในศรีลังกา และแบ่งออกเป็นฝ่าย คือ ฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสี   โดยพระมหานายกะทั้งสองฝ่ายได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลพระธาตุเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี ร่วมกับไวยาวัจกรแห่งวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของประเทศศรีลังกา
          พระอูดูกามา ศรีพุทธรักขิตา มหานายะกะเถโร นั้น มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการมหาเถรสมาคมและพระเถระในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มจร เพราะได้ตั้งวัดอัสคิริยะเป็นเป็นสถาบันสมทบของ มจร ในประเทศศรีลังกา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และได้เดินทางมาประเทศไทยหลายครั้งในพิธีกรรมต่างๆ  และครั้งสุดท้ายคราวพิธีประทานต้นพระศรีมหาโพธิ์และร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดตรังปี 2557
          พระพรหมบัณฑิตกล่าวถึงประเทศศรีลังกาในโอกาสไปเยือนเพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อปี 2550 สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมโกศาจารย์ ความโดยสรุปว่า คณะสงฆ์ศรีลังกาในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 นิกายหลัก คือ สยามนิกาย อมรปุรนิกาย และรามัญญนิกาย แต่ละนิกายต่างมีประมุขสงฆ์สูงสุดเรียกว่าพระมหานายกปกครองตนเองนิกายใครนิกายมัน
         
          ตำแหน่งพระมหานายกของศรีลังกานี้ เทียบได้กับตำแหน่งสังฆนายกของไทยในสมัยที่ยังใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 2484 ศรีลังกาเคยมีพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเพียงรูปเดียว คือ พระสรณังกร แห่งสยามนิกาย ผู้เป็นศิษย์รูปแรกของพระอุบาลี ภายหลังที่เกิดอมรปุรนิกายขึ้นมา ตำแหน่งพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกก็ถูกยกเลิกไป คงเหลือแต่ตำแหน่งพระมหานายกมาจนถึงปัจจุบัน
         
          ทุกวันนี้ สยามนิกายได้แบ่งออกเป็น 2 นิกายย่อย ได้แก่ มัลวัตตะ (Malwatta) และ อัสคิริยะ (Asgiriya) และมีพระมหานายก 2รูป คือ พระมหานายกฝ่ายมัลวัตตะ และพระมหานายกฝ่าย อัสคิริยะ


ที่มา: คมชัดลึก
13 เมษายน 2558

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมเด็จวัดปากน้ำ

 “สมเด็จวัดปากน้ำ
แจ้ง มส.ขอลาออก 3 ตำแหน่งสำคัญ


เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)วาระปกติ มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุม ระหว่างการประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้แจ้งด้วยวาจาต่อที่ประชุมว่า ขอลาออกจากตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ประกอบด้วย เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานคณะพระธรรมจากริก และตำแหน่งแม่กองงานพระธรรมทูต ซึ่งที่ประชุมมหาเถรฯ มีมติเห็นชอบ ตามที่เสนอพร้อมทั้งมีมติแต่งตั้ง 

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระ นักบวช นักสวด อลัชชี โล้นห่มเหลือง

พระ นักบวช นักสวด อลัชชี โล้นห่มเหลือง


        “ยศ ช้าง ขุนนาง พระ และ ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ เป็นถ้อยคำเหมือนเป็นการเตือนว่าบุคคลประเภทนี้อยู่ในสถานภาพสูงส่งไม่สมควรที่ชาวบ้านธรรมดา ฆราวาส คนเดินดินจะไปหาเรื่องยุ่งเกี่ยวด้วย เป็นการหาบาปใส่ตัว นรกจะกินหัว ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
     
       ปัจจุบัน คำกล่าวเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเพียงม่านกั้นไม่ให้ชาวบ้านตรวจสอบความพิสดารต่างๆ ในวงการพระสงฆ์ มีทั้งพวกยึดมั่นเคร่งครัด ปลีกวิเวกหาสันโดษและมีพระสงฆ์ซึ่งยังตัดกิเลสไม่ขาด หลงใหลใน
รูป รส กลิ่น เสียง ลาภ ยศ เงินตรา สมณศักดิ์

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สนธิแฉ


คลิปสนธิ แฉ ธรรมกาย 
ทักษิณ กับสังฆราช และ เถรสมาคม
ทำไมเมืองพระพุทธศาสนาจึงเป็นเช่นนี้ได้
ทำไมความเดือนร้อนชั่วร้ายจึงมากมายนัก
ทำไมผู้คนจึงลำบากยากแค้นนัก ตกอยู่ในสภาพที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงนัก 

กมฺมุนา วตฺตตีโลโก...สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่คือคำตอบ