วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

ผลสอบบาลี, ผลสอบบาลี2556, ผลสอบบาลี56, ผลสอบบาลี๒๕๕๖,ประกาศผลสอบบาลีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ผู้สอบประโยคบาลีได้ ปี 2556
ดูผลสอบบาลี(สอบซ่อม)
 บาลีสนามหลวง ปี 2556


วันนี้ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๖ )  เวลา ๑๔.๐๐ น. สนามหลวงแผนกบาลี ได้ประกาศรายชื่อพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๗-๘-๙ ในสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ศาลาอมรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีรายนามดังต่อไปนี้
  • ป.ธ.๖ สอบได้ ๑๕๘ รูป
  • ป.ธ.๗ สอบได้ ๑๖๖ รูป
  • ป.ธ.๘ สอบได้ ๕๐ รูป
  • ป.ธ.๙ สอบได้ ๖๕ รูป
**** หากพบข้อมูลผิดพลาด ได้โปรดแจ้งที่ watchanasongkram@gmail.com ****

ผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๖๕ รูป)

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพษ.วัดสำนักเรียน
1พระมหาจำนงค์อินฺทปญฺโญถาวรศรี4921ชนะสงครามวัดชนะสงคราม
2พระมหาจงยุทธกิตฺติยุตฺโตสันโดษ256ชนะสงครามวัดชนะสงคราม
3พระมหากำพลฐานเปโมเกิดโกมล489ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
4พระมหาปรีชาวฑฺฒนชโยวีรวัฒนชัย309เทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส
5พระมหาวิรัตน์สุมงฺคโลเครือฟั่น6135เทพลีลาวัดเทพลีลา
6พระมหาบุญกว้างคุตฺตวณฺโณโพธิ์นอก3514เทพลีลาวัดเทพลีลา
7พระมหาสุแพงกนฺตจาโรอุตม์3212เทพลีลาวัดเทพลีลา
8พระมหาสุขุมอุตฺตโมเหลาอ่อน3411เทพลีลาวัดเทพลีลา
9พระมหายุทธพงษ์ธีรปญฺญวาสาริกัน254เทพลีลาวัดเทพลีลา
10สามเณรไกรสิทธิ์ลีปัสสา19เทพลีลาวัดเทพลีลา
11พระมหานิยมญาณวีโรหวังชมกลาง253ธาตุทองวัดธาตุทอง
12สามเณรอนุวัฒน์คำโพนรัตน์20ธาตุทองวัดธาตุทอง
13พระมหาไพโรจน์ปภสฺสโรเพ็งศรีทอง3415บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
14พระมหาทองสืบเขมปญฺโญภูนาเงิน3917บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
15พระมหาพิชิตรตินฺธโรยังป่า3312บางนาในวัดบางนาใน
16พระมหาสุเนตร์จตฺตมโลชำห้าน3516ปทุมคงคาวัดปทุมคงคา
17พระมหาหยัดจนฺโทภาโสวาสุทธิ3111พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
18พระมหาอดิศักดิ์อุปวฑฺฒโนมีแก้ว3916พระเชตุพนฯวัดพระเชตุพนฯ
19พระมหาดวงโชติญาโณแสงวิโรจน์4114พระเชตุพนฯวัดพระเชตุพนฯ
20พระมหาสัญญาขนฺติธมฺโมตรีสวัสดิ์3919มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
21พระมหาสมจิตรสุทฺธาชีวีอุดร277สร้อยทองวัดสร้อยทอง
22พระมหาอภิชัยญาณวิชโยคุ้นเคย243สระเกศวัดสระเกศ
23พระมหาบรรยงค์จนฺทเมธีบุญเถื่อน255สามพระยาวัดสามพระยา
24สามเณรอรรณพใจอารีย์22สามพระยาวัดสามพระยา
25พระมหาจำเริญสิริจนฺโทเทศสาลี4221สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
26พระมหาทินกรทีปนนฺโทกัสสกบุตร233เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
27พระมหาสัญชัยเตชสีโลพุทธพรหม3919บางนานอกคณะเขตพระโขนง-บางนา
28พระมหาสมบูรณ์ธมฺมทีโปสาแก้ว3918นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
29พระมหาไพรัชวิรโชดอกพอง243ปากน้ำวัดปากน้ำ
30พระมหาสำรวญสีลสํวโรโพธิ์ทอง๔๘๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
31พระมหาจำลองธมฺมวโรไชยสิทธิ์๓๘๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
32พระมหาโอภาสวรรํสีพริ้งเพราะ๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
33พระมหาสนธยาวรรตฺติรินชารี๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
34พระมหาชูชาติจิรสุทฺโธธรรมมุทิศ4017อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
35พระมหาณัฐศักดิ์เขมปญฺโญท้าวนาง3010อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
36พระมหาสราวุธญาณโสภโณโพธิ์ศรีขาม254อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
37พระมหาปิยณัฐปิยชโยเปรมปราโมทย์244พระธรรมกายปทุมธานี
38พระมหาอรรถชัยวรตฺถชโยสวัสดิ์รักษา222พระธรรมกายปทุมธานี
39พระมหาทวิชธีรชาโตศรีพรหม4020เขียนเขตปทุมธานี
40พระมหาวิเชฎอนุตฺตโรทิพย์มณี3615ศรีวารีน้อยสมุทรปราการ
41พระมหาปกรณ์ฐานุตฺตโมการสมบัติ4018พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
42พระมหานิยมหิริธมฺโมอิ๋วสูงเนิน4615พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา
43พระมหาอังคณาอินฺทวํโสรัทนีย์3910ศาลาปูนพระนครศรีอยุธยา
44พระมหาสุภาพธมฺมเตโชมะเค็ง3818พระพุทธบาทสระบุรี
45พระมหาอดิศักด์กตปุญฺโญนรดี3413พระพุทธบาทสระบุรี
46พระมหายุทธนาโสภณาจาโรบุญด้วง255จองคำลำปาง
47สามเณรทนงศักดิ์ตาดี20จองคำลำปาง
48พระมหาสมลักษณ์คนฺธสาโรสาราภิวงศ์5030ท่ามะโอลำปาง
49สามเณรธนวัฒน์พุฒหอม20พระธาตุศรีจอมทองฯเชียงใหม่
50พระมหาพรพลพทฺธธมฺโมวงษ์สง่า5311ชัยมงคลชลบุรี
51พระมหาณัฐพงศ์ญาณาวุโธแสงสว่าง287ชัยมงคลชลบุรี
52พระมหาสัญชัยสนฺตจิตฺโตแจ่มใส298สุทธิวารีจันทบุรี
53พระมหาสมคิดยสพโลโฮนทุมมา3716พระปฐมเจดีย์นครปฐม
54พระมหาณรงค์ปญฺญาวชิโรเรืองจุ้ย5230พระประโทณเจดีย์นครปฐม
55พระมหาอรรถพงษ์สิริโสภโณศรีระวงษ์276พระประโทณเจดีย์นครปฐม
56พระมหาธเนศจนฺทปญฺโญนิลต่าย4421ปรีดารามนครปฐม
57พระมหาสุธีอาสโภเลี้ยงวงศ์4116เทียนดัดนครปฐม
58พระมหาภูวนาทสุชาโตลมูลศิลป์3515ลานคาสุพรรณบุรี
59พระมหาสันติโชติกโรกลีบทอง3919ราษฎร์ประชุมชนารามกาญจนบุรี
60พระมหาสายชลสนฺติกโรแซ่เล้า4925ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
61พระมหาอธิโชคสุโชโตแสงถวิล3920หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี
62พระมหาปรีชาปริปุณฺโณวิลามัย4119เกตการามสมุทรสงคราม (ธ)
63พระมหาวินัยจนฺทวํโสจงรักษ์3310ขันเงินชุมพร
64พระมหากิตติศักดิ์โอภาโสภักดีราช288บ้านส้องสุราษฎร์ธานี
65พระมหาจารัญพุทฺธปฺปิโยพลอยสุวรรณมณี3615หาดใหญ่สิตารามสงขลา

ผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๘ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๕๐ รูป)

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพษ.วัดสำนักเรียน
1พระมหาไพสิฐสหปญฺโญพันธ์ชูศรี3615ชนะสงครามวัดชนะสงคราม
2พระมหากุลวัฒน์ธนะกตธมฺโมเทพประเสริฐ439บึงทองหลางวัดเทพลีลา
3พระมหากฤษดากิตฺติสจฺโจคงสัตย์266เทพลีลาวัดเทพลีลา
4พระมหากิตติพจน์อติเตโชฟองดา255เทพลีลาวัดเทพลีลา
5พระมหาพิศาลวิชญ์จกฺกวรินฺโทพลทัศน์วรโชติ309น้อยนพคุณวัดเบญจมบพิตร
6พระมหาวิเชียรวชิรปญฺโญหาวันทา309บางนาในวัดบางนาใน
7พระมหาเพชรเตชพโลสุกันทา4117พระเชตุพนฯวัดพระเชตุพนฯ
8พระมหาจักรพงษ์จกฺกวํโสอินทร์โสม275มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
9พระมหาวิโรจน์ปภสฺสโรแป้นถนอม3815ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
10พระมหาดำเนินพลวโรพวงดอกไม้2910สร้อยทองวัดสร้อยทอง
11พระมหาสมพรธมฺมธารีไชยโย287สร้อยทองวัดสร้อยทอง
12พระมหาณัฐพงศ์วณฺณโสภโณวรรณโสภา254สร้อยทองวัดสร้อยทอง
13สามเณรปรเมศวร์ประพิณ19สร้อยทองวัดสร้อยทอง
14พระมหาเสรีสารเมธีอ้นเชื้อจีน233สามพระยาวัดสามพระยา
15พระมหาบุญส่งวรวีโรร่างดี233สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
16พระมหาไพฑูรย์วชิรธมฺโมประทุมทิพย์4012เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
17พระมหามานพกิตฺติเมโธบุญสาง233เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
18พระมหาสุมิตรสุมิตฺโตบูรณะศิริศิลป์221หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
19พระมหาเอกชัยเอกชโยวงษ์คำชัย222ชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลา
20พระมหาวิทยาชยวุฑฺโฒไชยวุฒิ242ทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติ
21พระมหาสายฝนมณิโชติมณีโชติ232ปากน้ำวัดปากน้ำ
22พระมหาเอกชัยเอกญฺชโยสันติปัญญา222ปากน้ำวัดปากน้ำ
23สามเณรจีรศักดิ์สีลาทอง18ปากน้ำวัดปากน้ำ
24พระมหาสาครวรนาโมนามสุขี244โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
25พระมหาพีระพงษ์วิญฺญุวํโสประทุมลี244โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
26พระมหาภูธเนศกิตฺติวํโสโพธิกมล287ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
27พระมหาสมัครโกวิโลส่องแสง4016ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
28พระมหาประหยัดโฆสิโตพัดรัมย์3617บางไผ่นนทบุรี
29พระมหาสุทธินารถญาณชโยรังสิตสวัสดิ์299พระธรรมกายปทุมธานี
30พระมหาดำรงค์ปชฺโชตชโยสัมพะวงศ์277พระธรรมกายปทุมธานี
31พระมหาอัสกรณ์อคฺคญฺญชโยแตงดี233พระธรรมกายปทุมธานี
32พระมหาหล้าวิชิตชโยปู่ทอง211พระธรรมกายปทุมธานี
33พระมหาเครือณรงค์จิตฺตกาโรเรืองแสง3513บางกระเจ้านอกสมุทรปราการ
34พระมหาศุภกฤษ์ปญฺญาธโรจันทนสถาน379ชัยมงคลอ่างทอง
35พระมหาปริทัศน์วรกิจฺโจทิพย์โอสถ307มณีสถิตกปิฎฐารามอุทัยธานี
36พระมหาสรพงษ์อตฺตทนฺโตพลสันต์358ท่าพระเจริญพรตนครสวรรค์
37พระมหาอุทัยมหิทฺธิโกติกาพันธ์3717จองคำลำปาง
38พระมหาพรหมมินทร์วิเวโกภาโสมาเรียงกา201จองคำลำปาง
39พระมหาประสิทธิ์ธมฺมาภินนฺโทติ๊บมณี4916ช้างค้ำลำพูน
40สามเณรสุบินสีเสน20พระธาตุพนมนครพนม
41พระมหาเมธีอริยรํสีพิมพ์สะเกษ267สะแกนครราชสีมา
42พระมหาสุเวืองคมฺภีรวิจารโณวิญ3412ชัยมงคลชลบุรี
43พระมหาพนมไพรติกฺขวีริโยมาสุ่ม415ชัยมงคลชลบุรี
44พระมหาอดิเรกอติเรโกยิ้มยวน3613ลุ่มระยอง
45สามเณรธีระศักดิ์โสมสุด20ไร่เกาะต้นสำโรงนครปฐม
46พระมหาจตุพลญาณธีโรแจ่มศิริพรหม222สวนหงส์สุพรรณบุรี
47พระมหาอนุชาจนฺทปภาโสจันทร์ประภาศรี3411หลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรี
48พระมหาธวัชธนิโตสุวรรณศิริ4420หาดใหญ่สิตารามสงขลา
49พระมหาเต็กภูริปญฺโญธรรมรักษ์3511หาดใหญ่สิตารามสงขลา
50สามเณรโชติวันนาโง่งสุขขา20หาดใหญ่สิตารามสงขลา

ผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๑๖๖ รูป)

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพษ.วัดสำนักเรียน
1พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์ปสุโตนิลขันธ์6441จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
2พระมหาสุเมธสุเมโธพลรบ233จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
3สามเณรนวมินทร์สาริบุตร19จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
4พระมหาฉัตรชัยยติโกทรัพย์เจริญพร298ชนะสงครามวัดชนะสงคราม
5พระมหาธานินทร์จารุวณฺโณทิพนันท์3612ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
6พระมหาเนธิทรรศน์ถาวรจิตฺโตลายคำ3413ไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม
7พระมหาธนัฐธมฺมจารีน้ำค้าง233เทพธิดารามวัดเทพธิดาราม
8พระมหาเกื้ออริยภูมิโกแทนจรูญ268ราชนัดดารามวัดเทพธิดาราม
9พระมหาจำปีอาภาธโรทาสีลา4723เทพลีลาวัดเทพลีลา
10พระมหามานพชุติมนฺโตสัตนาโค3614เทพลีลาวัดเทพลีลา
11พระมหาทองแดงกตปุญฺโญพูนประเสริฐ3010เทพลีลาวัดเทพลีลา
12พระมหาสายันต์อคฺคปญฺโญจำปา299เทพลีลาวัดเทพลีลา
13พระมหาธีระพลธีรปญฺโญบึงไกร233เทพลีลาวัดเทพลีลา
14พระมหาชาลีโชติธมฺโมโสชารี7010นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
15พระมหาอุบลนาถกโรจันทร์ช่วง409นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
16สามเณรพิทักษ์โยมไธสง18บพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุข
17พระมหาทรงวุฒิฐิตวุฑฺฒิโกชูพิน3918บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
18พระมหาธวัชชัยปญฺญาชโยนาควงษ์617บวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหาร
19พระมหาธีร์สุทฺธจิตฺโตโสภาณะโสม3515เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
20พระมหาโสภณสุวฑฺฒโนแก้วเมืองกลาง308บางนาในวัดบางนาใน
21พระมหาเอกลักษณ์เอกปญฺโญปิตฝ่าย233บางนาในวัดบางนาใน
22พระมหากฤษดานนฺทปญฺโญนนทวงษ์222บางนาในวัดบางนาใน
23พระมหาศราวุธสุนฺทรธมฺโมชิณกะธรรม276ปทุมวนารามวัดปทุมวนาราม
24พระมหาทองมาธมฺมเตโชเตมิยะ3111พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
25พระมหาสมพงษ์ขิปฺปาภิญฺโญข่ายทอง278พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
26พระมหาสุริยาปญฺญาวชิโรดาทอง266พระเชตุพนฯวัดพระเชตุพนฯ
27พระมหาเธียรเทวยโสยะโส3812มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
28พระมหาเตชินท์สิทฺธาภิภูผากา329มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดมหาธาตุ
29พระมหาชัยนาทชุตินฺธโรแก้วจินดา266มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
30พระมหาชาญอชิโตสร้อยสุวรรณ3818ทองบนวัดยานนาวา
31พระมหาอรรถพลวชิรปญฺโญอิ่มวิไลวรรณ๓๐ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
32พระมหาอาทิตย์กิตฺติสาโรจันดา๒๓ราชบุรณะวัดราชบุรณะ
33พระครูอดุลธรรมรัตโธตโกอพันโท5032ราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหาร
34พระมหาชาญณรงค์จรณธมฺโมดาศรี245ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
35พระมหาธงไชยภูริเมธีทานุมา255ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
36พระมหาวิทยาสิริวฑฺฒโนดำดุลย์3516สร้อยทองวัดสร้อยทอง
37พระมหาสายชลอคฺคธมฺโมมงคลไชยเสรี3110สร้อยทองวัดสร้อยทอง
38สามเณรดำพรหมสาร20สร้อยทองวัดสร้อยทอง
39พระมหาเดวิทย์เสฏฺฐญาโณหมายมั่น233สระเกศวัดสระเกศ
40พระมหาวรันตชินท์รวิวณฺโณโหลทอง299สามพระยาวัดสามพระยา
41พระมหาวัชรพงศ์วชิรญาโณขอพึ่ง317สามพระยาวัดสามพระยา
42พระมหาชาญชัยฐิตเมธีหนูทอง222สามพระยาวัดสามพระยา
43พระมหาชัยบุรีวีรเมธีโพติยะ212สามพระยาวัดสามพระยา
44สามเณรอรรถพลคุปตะธรรม21สามพระยาวัดสามพระยา
45สามเณรอภิเดชเขาแก้ว20สามพระยาวัดสามพระยา
46สามเณรกวีศักดิ์วาปีกุลเศรษฐ์17สามพระยาวัดสามพระยา
47พระมหาวศวิญญ์ปญฺญาทีโปบัวผัน4019สังเวชวิศยารามวัดสามพระยา
48พระมหาวิฑูรย์ภูริเมธีคงเนียม244สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
49พระมหาวัฒนาธมฺมานุสารีสาวันสูง211สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
50สามเณรกิตติณัฏฐ์จันทร์สายทอง21สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
51พระมหาเจริญทองสาสนวิญฺญูฐานวงศ์222เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
52พระมหาวสันต์สิริปญฺโญบัวโรย244หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
53พระมหาสุรชัยญาณวีรปญฺโญสมนวล222หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
54พระมหาทองทวีชินวํโสกลิ่นหอมชื่น3010สะพานคณะเขตคลองเตย
55พระมหาสมภารสุเมธโสสิมาขันธ์276เวฬุวนารามคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
56พระมหาธนาวุฒิปญฺญาวชิโรเพิ่มพูนทรัพย์255ดอนเมืองคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
57พระมหาธนากรปภสฺสโรเหมเงิน407นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
58พระมหาศักดิ์ชัยญาณเมธีอรชร234นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
59พระมหาไพฑูรย์อธิปญฺโญประดับแก้ว233นวลจันทร์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
60พระมหาสมพรวรโทโพธิ์กระสังข์3410สุวรรณประสิทธิ์คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
61พระมหาธีรสิทธิ์จนฺทสีโลฉายทองคำ3717ลาดปลาเค้าคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
62พระมหารัชภูมิทินฺนพโลอ่วมสุข3613ลาดพร้าวคณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
63พระครูศรีกาญจนสุนทรมหาปญฺโญอัปกาญจน์4424กาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์
64พระมหาระวีกิตฺติโกแสงทอง308ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
65พระมหาบัญชาโชติเมธีพุชะโลนา255ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
66พระมหาวัชรินทร์วชิรกวีคะสุดใจ255ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
67พระมหาคาวีคุณสิทฺธิกลางนอก211ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
68พระครูศรีกิตติคุณกิตฺติปาโลเอียดสุย3818บุปผารามวัดบุปผาราม
69สามเณรพัฒโนทัยปูคำ19ปากน้ำวัดปากน้ำ
70สามเณรขวัญชัยบุตรวิเศษ19ปากน้ำวัดปากน้ำ
71พระมหาเชิดชูวรวิชฺชญฺญูกรานรอด221ปากน้ำวัดปากน้ำ
72พระมหาทองลักษ์เตชสีโลขยันวงษ์3111โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
73พระมหาบุญรอดฐิติโกอุททา3111โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
74พระพีระยุทธ ป.อคฺคธมฺโมผลธรรม251โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
75พระมหาดนัยธีรวํโสมีบุญ211โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
76สามเณรทศพรพรมดอนกลอย18โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
77พระมหาเดชากิตฺติปญฺโญทาระคาม242ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
78สามเณรเพชรเกษมแซ่โง้ว20ราชโอรสารามวัดราชโอรสาราม
79พระมหาเอกชัยอาภาธโรโชติไธสง233อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
80พระมหาชมภูญาณวโรไชยรบ3312อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
81พระมหาประนอมสุริยเมธีพูนสารยิ่ง285ศาลาแดงคณะเขตบางแค
82พระมหาวราวุธธมฺมวโรแจ่มใส4020ตะล่อมคณะเขตภาษีเจริญ
83พระมหาธำรงค์วรมงฺคโลเพชรนิลบุตร4020“ตำหนัก,ใต้”นนทบุรี
84พระมหาสุรชัยสุรชโยอังคติเลิศ4910“ตำหนัก,ใต้”นนทบุรี
85พระมหาสุทธิรักษ์พฺรหฺมจารีพรมมะดัน4412เปรมประชาปทุมธานี
86พระมหาวิษณุวิสารโทพานนนท์222เปรมประชาปทุมธานี
87พระมหาพิเชษฐโกวิโทแดงทอง287พระธรรมกายปทุมธานี
88พระมหาจรัญธมฺมุตฺตโมสุพรรณ์287พระธรรมกายปทุมธานี
89พระมหาโชคชัยสิรินฺทชโยนกแล221พระธรรมกายปทุมธานี
90สามเณรพงศ์ศิริเดือนขาว22พระธรรมกายปทุมธานี
91พระมหาจรูญศักดิ์อติสกฺโกเอกพรพจนา3612เขียนเขตปทุมธานี
92พระมหาปิยวัฒน์ปภสฺสโรแวงคำ3612เขียนเขตปทุมธานี
93พระมหาดอนปญฺญาปวโรสาน299เขียนเขตปทุมธานี
94พระมหาสุวิทย์อคฺคปญฺโญแตนน้อย369ไตรสามัคคีสมุทรปราการ
95พระมหาคมเพชรจินฺตามโยเพลียหาญ3716กษัตราธิราชพระนครศรีอยุธยา
96พระมหาภุมมาชัยขนฺติธโรกล้อยกลิ้ง4020ชุมพลนิกายารามพระนครศรีอยุธยา
97พระมหาชัชวาลย์ฐิตคุโณจารย์คุณ223ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
98พระมหาริกเปมิโกเปรินทร์232ชูจิตธรรมารามพระนครศรีอยุธยา (ธ)
99พระศรีอาริยฉายมหาโพธิสตฺโตชัยกุง๓๑ต้นสนอ่างทอง
100พระมหากิตติพงษ์กิตฺติปญฺโญแซ่ลิ้ม3313บัวลอยสระบุรี
101พระมหาอำนาจชินทตฺโตทองลิ้มสุด288มหาสอนลพบุรี
102สามเณรวัชระปินะถา19พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
103พระมหานพดลสุเมโธเพชรจันทร์4121จอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์
104พระครูศรีวชิรธำรงอายุโทอิ่มเอี่ยม4320พระบรมธาตุกำแพงเพชร
105พระมหาชินกรขนฺติมโนอินทรบุญสม3211ราชธานีสุโขทัย
106สามเณรทองสุขพรหมมีเดช19พิพัฒน์มงคลสุโขทัย
107พระมหาปณตพลกนฺตวณฺโณทองศรี337สังฆารามสุโขทัย
108พระมหาดิเรกปิยธมฺโมฉ่ำบุตร3615ราษฎร์ศรัทธาธรรมสุโขทัย
109สามเณรธนากรวิเซีย19จองคำลำปาง
110สามเณรสมจิตรเหลาแหล่19จองคำลำปาง
111สามเณรอรรถพลฤทธิ์ศรี19จองคำลำปาง
112สามเณรจักรพงศ์โพธิ์ศรีงาม18จองคำลำปาง
113สามเณรสมยศดาทอง18จองคำลำปาง
114สามเณรธนวัฒน์วิเซีย17จองคำลำปาง
115สามเณรอนันต์โลเกตุ17จองคำลำปาง
116สามเณรสมพงษ์นามแสง๑๙สันต้นผึ้งเชียงราย
117พระมหาวรวุฒิวรสิทฺโธใจกุลคำ243มงคลธรรมกายารามเชียงราย
118พระมหาสิทธิทัศน์ปญฺญาสิริสนเทียนวัด4424ศรีโคมคำพะเยา
119พระมหาสุมิตรธมฺมชีวีจองแก้ว211สวนดอกเชียงใหม่
120สามเณรคำแก้วลุงยอด19สวนดอกเชียงใหม่
121สามเณรเอกชัยคำติ๊บ18สวนดอกเชียงใหม่
122พระมหาศตวรรษคมฺภีรธมฺโมหน่อพรม487แสนเมืองมาหลวงเชียงใหม่
123พระมหาสังวรญ์สํวรญาโณเทศนำ3313พระธาตุดอยสะเก็ดเชียงใหม่
124พระมหาวรเชษฐ์ภทฺทเชฏฺโฐพรหมสถิตย์233ลัฏฐิวันเชียงใหม่
125พระมหาสมศักดิ์สุจิตฺโตตาบุญใจ358พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
126พระมหาปฏิรูปธมฺมกิตฺติเดสันเทียะ3414พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
127พระมหาคัมภีร์ภูริวฑฺฒโนสัตบุตร223พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
128สามเณรวิทยาพัดพรม20พระธาตุศรีจอมทองเชียงใหม่
129พระมหานารทะสุเมโธสีตองอ่อน285ไวกูลฐารามอุดรธานี
130พระมหาถวิลสิริวณฺโณเหล่ามาลา3413บวรมงคลมหาสารคาม
131สามเณรเมธานนท์ศุภนิกร17พิชโสภารามอุบลราชธานี
132พระมหาเติมศักดิ์ยโสธโรบุญมงคล245วารินทรารามอุบลราชธานี
133สามเณรสมศักดิ์สีกะชา19เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
134สามเณรยุรนันท์โยธา18เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
135พระมหาศักดาวรฏฺฐานิโยลีทา253พระธาตุพนมนครพนม
136พระมหาธนวัฒน์วฑฺฒนเมธีนารีนุช242พระธาตุพนมนครพนม
137สามเณรพิเชษฐ์ทองอ่อน19พระธาตุพนมนครพนม
138พระมหาวสันต์ภูริญฺโญยางสิงอ้อ244ไตรภูมินครพนม
139พระมหาพิชิตพงษ์สุนฺทโรแดงสง่า4020ป่าขะนครนายก
140พระมหาเสรีวิชิโตน้อยจินดา5613โสธรวรารามฉะเชิงเทรา
141พระมหาประจักรษ์เขมจิตฺโตแก้วรักษา316บุญญฤทธยารามชลบุรี
142พระมหาธรรมวัฒน์ฐิติธมฺโมเพียงไธสง3910ชัยมงคลชลบุรี
143พระมหาฤทัยอธิจิตฺโตวิชัยวงศ์337ลุ่มระยอง
144พระมหาสมภพสมภทฺโทเร่งร้อน4724เนินพระระยอง
145พระมหาสุรเดชสุรเตโชชั้นบน243เนินพระระยอง
146พระกิตติ ป.กิตฺติญาโณอุตอามาตย์642เนินพระระยอง
147พระมหาเอกชัยปญฺญาวโรผดุงทรัพย์3410สุทธิวารีจันทบุรี
148พระมหาอานนท์จนฺทโสภโณธรรมปละ299สุทธิวารีจันทบุรี
149พระมหาสมควรสิริปญฺโญหงษ์สกุล298สุทธิวารีจันทบุรี
150สามเณรวิทยาชัยเดช18สุทธิวารีจันทบุรี
151สามเณรกู้เกียรติสุขกิจเจ22บ้านอ่างจันทบุรี
152พระมหาเอกวัตรเอกวฑฺฒโนหล่ำสุข3414ป่าเลไลยก์สุพรรณบุรี
153พระมหาวิชัยวิชโยชื่นภิรมณ์233สวนหงส์สุพรรณบุรี
154พระมหาลิติตชยวิญฺญูสร้างคำ211สวนหงส์สุพรรณบุรี
155สามเณรสุนทรเทียมมูล19สวนหงส์สุพรรณบุรี
156สามเณรรัชชานนท์บุญเลี้ยง17สวนหงส์สุพรรณบุรี
157พระมหาทินกรอริโยคงจิ๋ว3511สองพี่น้องสุพรรณบุรี
158พระครูศรีกิตติสุนทรมหาวีโรด้วงปลี4221ไชยชุมพลชนะสงครามกาญจนบุรี
159พระมหาเดชาปญฺญาวโรคงแก้ว4417ป้อมวิเชียรโชติการามสมุทรสาคร
160พระมหาแดนไทยนิรามโยจ้อยจีด3717อริยวงศารามราชบุรี (ธ)
161พระมหาสมบูรณ์ฉนฺทโกนนทรัตน์4116เขาสนามชัยประจวบคีรีขันธ์
162พระมหาธรรมกฤษณ์ธมฺมเมธีเทพพิทักษ์264ด่านประชากรชุมพร
163พระมหาวีรชัยวีรชโยน้ำแก้ว277ท่าไทรสุราษฎร์ธานี
164พระมหาเกรียงไกรสิริวณฺโณแก้วมุง3312หาดใหญ่สิตารามสงขลา
165พระมหาอุดมอุปสโมวงจาระ309หาดใหญ่สิตารามสงขลา
166สามเณรกฤษฎาทอนชัย19หาดใหญ่สิตารามสงขลา

ผู้สอบผ่านประโยค ป.ธ.๖ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๑๕๘ รูป)

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพษ.วัดสำนักเรียน
1สามเณรยุทธพิชัยดวงโสภา19จักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
2สามเณรกิตติคุณบึงแก้ว19ชนะสงครามวัดชนะสงคราม
3พระมหาโฆสิตสารวุฑฺโฒแถบหอม222เทพลีลาวัดเทพลีลา
4พระมหาเจริญสุขธมฺมสุโขผาสุก255ธาตุทองวัดธาตุทอง
5สามเณรภาณุวัฒน์ไกรจัตุรัส19ธาตุทองวัดธาตุทอง
6พระมหาสมคิดปญฺญาวุโธโนนจันทร์539นรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการาม
7พระมหาทรงวุฒิวุฑฺฒิธมฺโมเจริญยิ่ง3313ชัยชนะสงครามวัดบพิตรพิมุข
8พระมหาปรีชาปภาโสทิวัฒนานนท์446บรมนิวาสวัดบรมนิวาส
9พระมหาสุรัตน์ธมฺมานนฺโทโพธินันทะ325ราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหาร
10พระมหาประชิดรตนโชโตอุปชาคำ277เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
11สามเณรธนศักดิ์ชื่นสว่าง19เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
12สามเณรพัฒนาติ๊บมา19เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
13สามเณรปิยพลข่าทิพย์พาที18เบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดเบญจมบพิตร
14พระมหาศุภชัยปภสฺสรจิตฺโตข่ายสุวรรณ222เทวราชกุญชรวัดเบญจมบพิตร
15สามเณรวิจิตรหมั่นเพียร19บางนาในวัดบางนาใน
16สามเณรณัฐพงษ์ศรีสวาท18บางนาในวัดบางนาใน
17สามเณรสุรพลวงษ์พล18บางนาในวัดบางนาใน
18สามเณรวิทยาสิทธิกาล17บางนาในวัดบางนาใน
19สามเณรวีรพลจุลทรรศน์171บางนาในวัดบางนาใน
20สามเณรเทพพรดอนทันเนือง20พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
21สามเณรวันเฉลิมฟักทอง18พรหมวงศารามวัดพรหมวงศาราม
22พระมหารัศมิ์ภัชสรณ์ปภาโตชิโนวรรณ357พระเชตุพนฯวัดพระเชตุพนฯ
23สามเณรปานจิ่งคำสอน19พระเชตุพนฯวัดพระเชตุพนฯ
24พระมหาอุเทนปริสกฺโกหลวงข้าเจ้า201มกุฏกษัตริยารามวัดมุกฏกษัตริยาราม
25พระมหากฤษณะกิตฺติญาโณนันศรีบุตร3311มหาพฤฒารามวัดมหาพฤฒาราม
26พระฐานนต์ ป.ญาณเมธีจีนปาน271ราชผาติการามวัดราชาธิวาสวิหาร
27พระมหาสุรชัยจิตฺตทนฺโตอามาตมนตรี287ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
28สามเณรสุรทินโยสอาด16ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม
29พระมหาพงษ์ทวีกิตฺติภทฺโทอินธิบาล266สร้อยทองวัดสร้อยทอง
30พระมหาฐิติวัชร์กิตฺติญาโณมาดี563สร้อยทองวัดสร้อยทอง
31พระมหามนตรีกพฺยาธิปติมีไหว233สร้อยทองวัดสร้อยทอง
32พระมหาลือชัยกิตฺยาติปติจุ่นหัวโทน201สร้อยทองวัดสร้อยทอง
33พระมหาวิรุตร์วิสุทฺธิธาตาฤทธิ์โคหา201สร้อยทองวัดสร้อยทอง
34สามเณรคฑาวุธทองบุญเรื่อง20สร้อยทองวัดสร้อยทอง
35สามเณรจาตุรงค์วงศ์สุ่ย19สร้อยทองวัดสร้อยทอง
36สามเณรวราวุธแสนคูณ21สระเกศวัดสระเกศ
37สามเณาสาธิตผะเดิมดี18ราษฎร์บำรุงวัดสัมพันธวงศ์
38สามเณรพงศ์พัฒน์ลิ่มเจริญ21สามพระยาวัดสามพระยา
39สามเณรนพรัตน์วงค์ชมภู17สุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวราราม
40พระมหาพงศธรสุเมโธศรีสำราญ408เสมียนนารีวัดเสมียนนารี
41พระมหาอโณทัยวชิรญาโณนิมาลา277หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
42สามเณรพงษกรอุ่มภูธร20หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
43สามเณรปฐมพงษ์สีโนนสูง18หัวลำโพงวัดหัวลำโพง
44พระมหาศุภโชคธีรปญฺโญลาดกระโทก3513สวนพลูวัดหัวลำโพง
45พระมหาเรวัฒน์รตนญาโณยอดคำ297หลักสี่คณะดอนเมือง-หลักสี่
46พระมหาสราวุธชินวโรแสงจันทร์266กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร
47พระมหาชัชวาลย์ปภสฺสโรเจ้าจั่นแก้ว4418ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
48พระมหาชาญชัยวชิรญาโณแซ่ฉั่ว211ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
49สามเณรแสงเทียนน้อยคะสา20ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
50สามเณรธีรศักดิ์หอมอ่อน18ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
51สามเณรจารึกศรีชนะ17ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
52สามเณรน้ำมนต์ธานีกุล17ชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลี
53พระมหาภานุวัฒน์จิตฺตานุรกฺโขบุญประคม403ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
54สามเณรธวัฒชัยเกือมรัมย์18ดาวดึงษารามวัดดาวดึงษาราม
55พระมหามนตรียโสธโรฉัตรเท244จำปาวัดดาวดึงษาราม
56พระมหานพชัยกิตฺติวรเมธีทองวิจิตร223ดุสิดารามวัดดุสิดาราม
57พระมหานันทวัฒน์เขมธมฺโมฉัตรประพันธ์3911ปากน้ำวัดปากน้ำ
58พระมหาเกรียงศักดิ์กิตฺติสมฺปนฺโนทัศชา4010ปากน้ำวัดปากน้ำ
59พระมหาเด่นศักดิ์คุณกโรดวงผล288ปากน้ำวัดปากน้ำ
60พระมหาวีรพลวีรพโลจันทมาศ406ปากน้ำวัดปากน้ำ
61พระมหาธรรมรัตน์ธมฺมรตโนมหาระชน222ปากน้ำวัดปากน้ำ
62พระมหาอภิชาติอภิชาโตพรหมประสิทธิ์221ปากน้ำวัดปากน้ำ
63สามเณรโสภณพระมนตรี18ปากน้ำวัดปากน้ำ
64พระมหาธนชลเขมธโนเอี่ยมทราย399วรามาตยภัณฑสรารามวัดปากน้ำ
65พระมหาชินกรณ์เตชปญฺโญกองธรรม๓๙๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
66พระมหาสุวรรณฐิตวํโสโคตรทารินทร์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
67พระมหาสุพจน์เตชพโลแดนค้างพลู๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
68สามเณรจตุภูมิแสนคำ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
69สามเณรบัณฑิตอินทริง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม
70พระมหาอภิชาติภยทสฺสาวีดาวเรือง211อนงคารามวัดอนงคาราม
71พระมหาจักราวุธอนนฺตชิโนทาฝั้น212อมรคีรีวัดอมรคีรี
72พระมหาทิวาฐานิสฺสโรประเสริฐศักดิ์328อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
73สามเณรพันนาโพธิ์เกตุ20อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
74สามเณรสนิทธรรมมา18อรุณราชวรารามวัดอรุณราชวราราม
75สามเณรเสกสรรหล้ากัน19อาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตาราม
76สามเณรอานนท์แท่นมณี19บัวขวัญนนทบุรี
77พระมหาไชยณรงค์ภทฺทมุนีเสริมแก้ว3818ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
78สามเณรนิติพลไชยพร17ชลประทานรังสฤษฎ์นนทบุรี
79พระมหาสมควรธีรปญฺโญวงษ์เปี่ยม4115สลักเหนือนนทบุรี
80พระมหาสมลักษณ์อภิวฑฺฒโนเที่ยงธรรม4718บางไผ่นนทบุรี
81พระมหาอัมพลอมโรผาเจริญ3711บางไผ่นนทบุรี
82พระปริตถ์ ป.รตนวโรศรีรัตน์372เปรมประชาปทุมธานี
83พระมหาอนันต์อุปสโมกะไหล่ทอง393คูบางหลวงอนุกิจวิธูรปทุมธานี
84พระมหาธีรวัฒน์ญาณชโยพูลทวี222พระธรรมกายปทุมธานี
85สามเณรฑาฎาเมินทุกข์20พระธรรมกายปทุมธานี
86สามเณรจิรายุโพธิ์ศรีทอง20พระธรรมกายปทุมธานี
87สามเณรอธิวัฏบุราณรมย์19พระธรรมกายปทุมธานี
88สามเณรศุภณัฐเนตรสิน17พระธรรมกายปทุมธานี
89พระมหาพนัสฉินฺนาลโยโคตรรวงศ์4214เขียนเขตปทุมธานี
90พระมหาสมเกียรติสุจิตฺโตถัทธพัทธ์3616กลางสมุทรปราการ
91พระมหาปัญญาปญฺญาปชฺโชโตอาพัดนอก3712จากแดงสมุทรปราการ
92พระมหาชาตรีกิตฺติชาโตกัณณารักษ์415มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
93พระมหาวรพรตกิตฺติวโรจริตเอก305มเหยงคณ์พระนครศรีอยุธยา
94พระมหาประสิทธิ์ญาณธีโรดิษฐเนตร318ต้นสนอ่างทอง
95พระมหากรวิชญ์ปภาสการีภูสีไม้201ไชโยวรวิหารอ่างทอง
96สามเณรจีระวัตรคงหาญ16ไชโยวรวิหารอ่างทอง
97พระมหาเอกลักษณ์จกฺกวโรบุญเพ็ง277หนองพระบางสระบุรี
98พระมหาคงธวัชวชิรญาโณวิพุทธิกุล266พระพุทธบาทสระบุรี
99พระมหาจำรัสรุจิรธมฺโมนามอาษา355หัวช้างลพบุรี
100พระมหาสงกรานต์สนฺติกโรคำลา286พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
101สามเณรวีรยุทธจัตุพิศ20พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
102สามเณรธงชัยปะตังเวสา19พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
103สามเณรเกรียงไกรปะวะละ18พระนอนจักรสีห์สิงห์บุรี
104พระมหาสุรชัยเขมปญฺโญแซ่ลิ้ม4913ปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท
105พระมหาอาทิตย์อาทิตฺตเมธีนาคคำ245โพธิ์งามชัยนาท
106สามเณรทศพรวนิชยากรชัย17ตากฟ้านครสวรรค์
107สามเณรเบญจรงค์ทองสุทธิ์17สังฆานุภาพกำแพงเพชร
108พระมหาสมยศสนฺติธมฺโมสมศรี375สวนอธิฐานพิษณุโลก
109สามเณรโกวิทปาเคีย17สังฆารามสุโขทัย
110สามเณรรัตนาบุญโรจน์19หนองโว้งสุโขทัย
111พระมหาบัญชาวิสุทฺโธแก้วสุวรรณ์385คลองโพธิ์อุตรดิตถ์
112สามเณรวุฒิชัยหงษ์จันทร์18จองคำลำปาง
113สามเณรชลิตไหลลา17จองคำลำปาง
114สามเณรนพรุจพันธุ์เปี่ยม17จองคำลำปาง
115สามเณรรัฐพลอักษรพิมพ์17จองคำลำปาง
116สามเณรฤทธิรงค์เสนาน้อย17จองคำลำปาง
117สามเณรอำพลวิเชียรเพริศ14จองคำลำปาง
118พระมหาพนมกรณ์ฐิตเมธีนามราชา3413พระสิงห์เชียงใหม่
119สามเณรใส่อินเผือ19สวนดอกเชียงใหม่
120พระมหาสิทธิชัยเตชวณฺโณธรรมสุจริต287ชัยมงคลเชียงใหม่
121พระมหาอภิวัฒน์จารุวณฺโณแก้วปัญญา327ดอยสัพพัญญูเชียงใหม่
122พระมหาพิศิษฐ์วสุตฺตโมเพ็ชรรัมย์212ไวกูลฐารามอุดรธานี
123สามเณรกิติศักดิ์สีประโคน17ไวกูลฐารามอุดรธานี
124สามเณรธนธรณ์คูสูงเนิน17ไวกูลฐารามอุดรธานี
125สามเณรธนพรคูสูงเนิน17ไวกูลฐารามอุดรธานี
126พระมหาณัฐรินทร์อธิปญฺโญไชยสิทธิ์367ป่าประชาสรรค์เลย (ธ)
127พระมหาวีระนิตอภิธมฺโมธนะโชติ277บ้านอ้นร้อยเอ็ด
128สามเณรปรารมาตรพันธ์บุปผา17คำเขื่อนแก้วอุบลราชธานี
129สามเณรสิทธิพรบุญศรี17เกียรติแก้วสามัคคีศรีสะเกษ
130พระมหาแสนพลสุทธปญฺโญแสงสุวรรณ์255สว่างสุวรรณารามนครพนม
131พระมหาศรัณญูอุทยวโรปิ่นอำคา233พระธาตุพนมนครพนม
132พระมหาวิษณุนิปโกตาทอง3611พายัพนครราชสีมา
133พระมหาณัฐวุฒิกลฺยาณเมธีบุญเมือง255พายัพนครราชสีมา
134พระมหาสมพรสุริโยไพรอด3312เขาซับพงโพดนครราชสีมา (ธ)
135สามเณรสุริยาชาชิโย17ห้วยหินฝนชัยภูมิ
136พระมหาวิเชียนเทวธมฺโมบินรวเร็ว367อมรินทรารามสุรินทร์
137พระมหาพงษ์นรินทร์สิริวฑฺฒโกป้อมหิน212โสธรวรารามฉะเชิงเทรา
138สามเณรโยธินทิพชัย18โสธรวรารามฉะเชิงเทรา
139สามเณรสถิตอัปการณ์18โสธรวรารามฉะเชิงเทรา
140พระมหาสุวิทย์ฐานวุฑฺโฒก้อนคำใหญ่436บ่อทองราษฎร์บำรุงชลบุรี
141พระมหาละอองเขมปญฺโญโสพัฒน์4511บุญญฤทธยารามชลบุรี
142พระมหาประเทืองทนฺตกาโยรัศมิงแก้ว3810ชัยมงคลชลบุรี
143พระมหาเผด็จธมฺมวีโรทองดี449ชัยมงคลชลบุรี
144พระมหาวินัยปิยวณฺโณนิสัยมั่น438ชัยมงคลชลบุรี
145พระมหาสมบัติอาภากโรนันตะเคน396ชัยมงคลชลบุรี
146พระมหารุ่งสิทธิ์นิภาธโรวัชรพนมชัย346ชัยมงคลชลบุรี
147สามเณรธีรกรานต์สายบุตร19ชัยมงคลชลบุรี
148พระมหาสันติสนฺติปาโลคนมั่น3312สุทธิวารีจันทบุรี
149พระมหาธีรพันธุ์จตฺตมโลลาภไพวงศ์398วังตะกูนครปฐม
150พระมหาปวีณวัชปญฺญาวโรวงศ์จันทร์3515พระประโทณเจดีย์นครปฐม
151สามเณรฤทธิชัยแย้มวงษ์18พยัคฆารามสุพรรณบุรี
152พระมหาอดิเดชสติวโรสุขวัฒนวดี347เกตุมดีศรีวรารามสมุทรสาคร
153พระมหาสุชาติสุชาโตแย้มกลัด4422โคกบำรุงราษฎร์ราชบุรี
154พระมหาครรชิตชินวโรบุญไชย347ทุ่งหวังตรัง
155สามเณรปิยพงษ์แสนชมภู19หาดใหญ่สิตารามสงขลา
156สามเณรนฤเบศสิขะโต17หาดใหญ่สิตารามสงขลา
157พระมหาเชาวลิตอิสฺสโรฉิมมณี4522มหัตตมังคลารมสงขลา
158พระมหาธวัฒชัยคุณวุฑฺโฒแดงดี3311โคกตานราธิวาส

ขอขอบคุณ:  เว็บ. วัดชนะสงคราม
            เว็บ. วัดปากน้ำ  
                                                     เว็บ. แม่กองบาลีสนามหลวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น